Урядова «гаряча лінія» – 1545

Національний центр Олександра Довженка

Ukrainian Film Industry

Система електронних торгів арештованим майном

Координаційний центр з надання правової допомоги

Порядок конкурсного відбору

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

27 грудня 2018 року N 1143

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 січня 2019 р. за N 112/33083

 

 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ

проведення творчого конкурсу (пітчингу)

 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відбору на конкурсній основі кінопроектів, для виробництва (створення) яких надається державна підтримка в таких формах:

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму;

надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг якої не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;

надання державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу.

2. Конкурсний відбір проводиться шляхом оцінювання кінопроектів.

3. Для забезпечення проведення конкурсного відбору з урахуванням його напрямів Рада з державної підтримки кінематографії (далі - Рада) за поданням Держкіно ухвалює рішення про створення експертних комісій, які здійснюють оцінювання кінопроектів, що подаються для участі у конкурсному відборі.

Рішення про утворення експертних комісій та затвердження їх персонального складу приймає Рада за поданням Держкіно.

4. Право на отримання державної підтримки має суб'єкт кінематографії, який внесений до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів та відповідає одному з критеріїв, визначених частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

5. Не допускаються до участі у конкурсному відборі кінопроекти, подані суб'єктами кінематографії, які:

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стані припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

мають заборгованість перед бюджетом зі сплати податків і зборів;

мають заборгованість із виплати заробітної плати.

6. У цьому Порядку поняття і терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про кінематографію".

II. Порядок та умови проведення конкурсного відбору

1. Конкурсний відбір проводиться в межах обсягу коштів, визначених Радою на відповідний рік для фінансування кожної з форм державної підтримки, зазначених у пункті 1 розділу I цього Порядку.

2. Рішення про проведення конкурсного відбору приймається Держкіно за напрямами залежно від видів фільмів.

3. Конкурсний відбір проводиться за такими напрямами:

фільми (художньої та культурної значущості (авторські фільми), фільми-дебюти, ігрові, неігрові, анімаційні);

телефільми;

телесеріали.

Кожен конкурсний відбір може включати один або декілька напрямів.

Конкурсний відбір за кожним з напрямів може проводитись за окремими групами (національні фільми та фільми спільного виробництва).

У разі проведення конкурсного відбору за окремими темами за кожним з напрямів можуть встановлюватися окремі вид і тематика сесії.

Напрями, окремі групи та окремі види сесії за кожним з напрямів визначаються Радою за поданням Держкіно.

Конкурсний відбір за кожним з напрямів проводиться не менше двох разів на рік та може відбуватися у різний час. Кожен напрям конкурсного відбору оцінює окрема експертна комісія.

4. Для участі у конкурсному відборі суб'єкти кінематографії подають до Держкіно заявку на участь в конкурсному відборі (пітчингу) (далі - заявка) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються документи, які характеризують кінопроект, та фінансовий план фільму (далі - додатки до заявки), згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку.

Для фільму, що перебуває на завершальній стадії виробництва, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, додатково додаються документи та матеріали згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Документи, що подаються на конкурсний відбір, викладаються державною мовою.

5. Подані на конкурсний відбір документи не рецензуються і суб'єкту кінематографії не повертаються.

6. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно.

В оголошенні зазначаються:

порядок та умови проведення конкурсного відбору;

напрями конкурсного відбору та їх кількість, окремі групи та окремі види сесії за кожним з напрямів (у разі їх визначення);

перелік документів та строки їх подання;

електронна адреса, на яку надсилаються документи;

номер телефону для довідок.

7. Строк подання документів не може бути менше ніж 30 днів або більше ніж 70 днів з моменту оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Держкіно.

8. Заявка, додатки до заявки, додаткові документи та матеріали (за наявності) надсилаються одночасно в паперовій та електронній формі у форматі PDF. Секретар відповідної експертної комісії, який є працівником Держкіно (далі - секретар), приймає документи та протягом трьох робочих днів з дати їх отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком.

9. Достовірність інформації, зазначеної у документах, забезпечують суб'єкти кінематографії.

10. Датою одержання заявки вважається дата її надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Секретар не пізніше одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу суб'єкта кінематографії підтвердження про її одержання.

11. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених секретар повідомляє про це суб'єкта кінематографії шляхом направлення листа на електронну та поштову адреси.

12. Зауваження до поданих документів публікуються на офіційному веб-сайті Держкіно у день виявлення недоліків.

13. Суб'єкт кінематографії не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи (але не пізніше визначеного в оголошенні строку подання документів).

У разі якщо суб'єкт кінематографії в установлений пунктом 7 цього розділу строк не усуне або лише частково усуне висловлені Держкіно зауваження, його кінопроект не допускається до участі у конкурсному відборі.

14. Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання, не розглядаються.

15. Заявки оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкіно не пізніше трьох робочих днів після завершення строку приймання документів. Додатки до заявки, додаткові документи та матеріали, подані на конкурс, оприлюдненню не підлягають.

Заявки, подані суб'єктами кінематографії, зазначеними у пункті 5 розділу I цього Порядку, оприлюдненню не підлягають.

16. Заявки та додатки до заявки, які пройшли перевірку їх повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом п'яти робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно членам експертних комісій відповідного напряму та членам Ради.

III. Проведення конкурсного відбору

1. Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

2. На першому етапі члени експертних комісій проводять дистанційне оцінювання кінопроектів протягом тридцяти днів з дати отримання заяв та документів, надісланих їм секретарем засобами електронного зв'язку.

Члени експертних комісій оцінюють кінопроект індивідуально за такими критеріями:

оригінальність ідеї;

актуальність теми;

драматургічна якість сценарію;

соціальна важливість.

3. За результатами оцінювання член експертної комісії заповнює картку експертної оцінки кінопроекту (перший етап) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності кінопроекту критерію:

5 балів - повна відповідність;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

У картці експертної оцінки кінопроекту також надається стисла рецензія на кінопроект (не менше двох-трьох речень), у якій зазначаються його недоліки чи переваги, а також наводяться аргументи щодо виставлених за кожним з критеріїв балів.

4. Не пізніше ніж на тридцятий день з дати отримання заявок та додатків до заявок експертні комісії проводять засідання, на яких обговорюють оцінені експертами кінопроекти та передають секретарям заповнені картки експертних оцінок кінопроектів.

За результатами засідань не пізніше ніж на другий робочий день секретарі експертних комісії складають протоколи, які підписуються головами експертних комісій. Копії протоколів протягом трьох робочих днів з дати їх підписання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкіно.

5. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно протягом п'яти робочих днів з моменту оприлюднення протоколів формує перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору (далі - перелік).

6. До участі у другому етапі конкурсного відбору пропонуються кінопроекти, які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менш як 3,5 бала та були оцінені не менше ніж 2/3 від затвердженого складу експертної комісії.

Середній бал обраховується шляхом ділення загальної суми балів, отриманих кінопроектом, на кількість членів експертної комісії, які провели його оцінювання.

У переліку зазначаються назва кінопроекту, який оцінювався, та його середній бал (рейтинг).

7. Рада розглядає поданий Держкіно перелік на своєму засіданні за участю членів експертних комісій.

Засідання Ради є відкритими, вхід на засідання - вільним. Представникам засобів масової інформації дозволяється здійснювати відеозапис, аудіозапис та проводити трансляцію.

Члени Ради мають право ставити запитання членам експертних комісій щодо їх експертних оцінок за кожним з розглянутих кінопроектів.

За результатами розгляду переліку Рада у порядку, визначеному статтями 9, 10 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", приймає відповідне рішення.

Рада за мотивованим рішенням може допустити до участі у другому етапі конкурсного відбору кінопроекти, що не були включені до переліку, поданого Держкіно.

Рішення Ради про затвердження переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, та перелік публікуються на офіційному веб-сайті Держкіно не пізніше ніж на третій робочий день після його прийняття.

8. Другий етап конкурсного відбору проводиться не пізніше десяти робочих днів з дати оприлюднення переліку.

Оголошення про проведення другого етапу конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно. В оголошенні зазначаються дата, час і місце проведення другого етапу конкурсного відбору.

Секретар повідомляє суб'єктів кінематографії, кінопроекти яких допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору, про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання другого етапу конкурсного відбору не пізніше ніж за три робочі дні.

9. Члени експертних комісій, які не брали участі в оцінюванні кінопроектів під час першого етапу конкурсного відбору, не мають права оцінювати кінопроекти, допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору.

10. На другому етапі конкурсного відбору суб'єкти кінематографії, кінопроекти яких включені до переліку, презентують їх на відкритому засіданні експертної комісії (презентаційна сесія). Презентація кінопроекту триває не більше п'ятнадцяти хвилин. Члени експертної комісії, члени Ради та представники Держкіно мають право ставити суб'єкту кінематографії запитання щодо презентованого кінопроекту.

11. Під час другого етапу конкурсного відбору трансляція засідання експертної комісії (презентаційних сесій) проводиться в режимі реального часу. Інформація про час, місце проведення засідання експертної комісії (презентаційної сесії) та інтернет-адреса, за якою відбуватиметься трансляція, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкіно.

Відео- та аудіозаписи засідань експертних комісій (презентаційних сесій) зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Держкіно протягом одного року, починаючи з дня засідання.

12. Після проведення презентаційної сесії члени експертної комісії здійснюють оцінювання кінопроекту індивідуально за такими критеріями:

оригінальність ідеї, актуальність теми;

драматургічна якість сценарію (трітменту);

соціальна важливість;

режисерське бачення;

продюсерське бачення;

творчий потенціал авторської групи;

відповідність ліміту витрат масштабам кінопроекту;

наявність інших джерел фінансування;

маркетингова стратегія.

13. За результатами оцінювання члени експертних комісій заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту (другий етап) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, який після завершення презентаційної сесії передають секретареві експертної комісії.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності кінопроекту критерію:

5 балів - повна відповідність;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

У висновку експертної оцінки кінопроекту надається стислий висновок експерта на кінопроект (не менше трьох речень), в якому зазначаються його недоліки чи переваги, а також наводяться аргументи щодо виставлених балів за кожним з критеріїв.

14. Середній бал кінопроекту обраховується шляхом ділення загальної суми балів на кількість членів експертної комісії, які здійснили оцінювання кінопроекту.

15. Протягом 5 робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору секретар експертної комісії складає протокол, який затверджується головою експертної комісії.

Копія протоколу експертної комісії за результатами другого етапу конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно протягом трьох робочих днів з дати його підписання.

16. За результатами другого етапу конкурсного відбору Держкіно протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення протоколу формує перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору.

До переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами другого етапу конкурсного відбору отримали середній бал не менш як 35 балів і які були оцінені не менше ніж 2/3 від складу експертної комісії, що мав право на оцінювання кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору.

У переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору зазначаються найменування суб'єкта кінематографії, назва кінопроекту, вид фільму, прізвище, ім'я, по батькові режисера-постановника.

17. Перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору затверджується рішенням Ради за поданням Держкіно та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно не пізніше ніж на другий робочий день після його затвердження.

18. Оголошення про проведення засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно. В оголошенні зазначаються дата, час та місце проведення засідання.

Рада розглядає поданий Держкіно перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору на засіданні за участю членів експертних комісій.

Члени Ради та представники Держкіно під час проведення засідання можуть ставити запитання членам експертної комісії відповідного напряму щодо їх висновків за кожним з розглянутих кінопроектів.

При затверджені переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору Рада за мотивованим рішенням може ухвалити рішення, що не збігається з оцінками членів експертних комісій.

19. Держкіно має право надавати за письмовим запитом авторів або виробників кінопроектів узагальнені висновки Ради та експертних комісій щодо поданого на конкурсний відбір кінопроекту без зазначення особистої інформації членів експертної комісії.

20. Кінопроекти, які не увійшли до переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору, після доопрацювання можуть повторно подаватися на конкурсний відбір не більше двох разів поспіль.

21. Кінопроекти, включені до переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору, можуть бути виключені з нього у зв'язку із:

закінченням їх виробництва та виконанням договірних зобов'язань між Держкіно та виробниками фільмів;

письмовою відмовою виробника від подальшої реалізації кінопроекту (за умови відсутності у виробника перед державою фінансових і договірних зобов'язань щодо цього кінопроекту);

неукладенням протягом трьох років договору на виробництво фільму між Держкіно та виробником.

22. Усі документи, пов'язані з проведенням конкурсного відбору (пітчингу), зберігаються Держкіно у строки, встановлені законодавством України. Додатки до заявки, додаткові документи та матеріали, подані суб'єктами кінематографії на конкурсний відбір, не підлягають розголошенню та переданню будь-яким третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

23. Державна підтримка у формах, передбачених пунктом 1 розділу I цього Порядку, надається суб'єктам кінематографії, кінопроекти яких включені до переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору, на підставі рішення Ради про надання такої державної підтримки, яке приймається Радою відповідно до Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу.

 

Начальник управління сценічного і візуального мистецтва

П. М. Білаш

 

 

Додаток 1

до Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу)

(пункт 4 розділу II)

Заявка на участь в конкурсному відборі (пітчингу)

Назва кінопроекту

 

Виробник

 

Продюсер (для телесеріалів можна зазначати креативного продюсера)

 

Режисер

 

Громадянство / місце проживання

 

Перший фільм

Так

Ні

Сценарій

Оригінальний

Адаптація

Якщо адаптація, зазначається джерело

 

Автор сценарію

 

 

Громадянство / місце проживання

 

 

Напрям конкурсного відбору

Фільми

Телефільми

Телесеріали

 

ГРУПА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Фільм спільного виробництва

Національний фільм

ВИД СЕСІЇ

Тематична

Не тематична

ВИД ФІЛЬМУ

Ігровий для широкої аудиторії

Ігровий авторський фільм

Неігровий

Анімаційний

Дитячий

Інший

ЖАНР

 

Мова оригінальної версії

 

Колір

Кольоровий

Ч/Б

Тривалість (хв)

 

 

Формат зйомок

35 мм

16 мм

Цифровий

Інший:

Формат копій

35 мм

Цифровий

Інший:

СТИСЛИЙ ЗМІСТ КІНОПРОЕКТУ

(максимум 3 речення)

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД

 

 

Кількість знімальних днів

 

Країна зйомок

Тривалість (тижнів)

Країна

Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Країна

Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Країна

Натура:
Павільйон/інтер'єр:

Запланована дата прем'єрного показу (релізу)

Країна 1:

Країна 2:

Країна 3:

Загальний бюджет

 

Орієнтовний обсяг державної підтримки

 

           

 

До заявки додаються __________________________________
                                                                                          (перелік документів)

Дата заповнення ______________
Контактні дані:
прізвище, ім'я контактної особи
тел.
електронна адреса

_______________
             (посада)

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

Додаток 2

до Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу)

(пункт 4 розділу II)

Документи, які характеризують кінопроект

N з/п

Назва документа

Пояснення

I. Презентація проекту

1

Синопсис

1 арк.

2

Режисерське бачення (експлікація)

Опис стилю, структури та візуальної презентації фільму (1 арк.)

3

Продюсерське бачення

Презентація, що розкриває актуальність проекту, чому він важливий для продюсера персонально, чому тема проекту є універсальною, який емоційний ефект очікується від аудиторії, як продюсер реалізовуватиме проект на всіх стадіях його виробництва (1 арк.)

4

Маркетингова стратегія

Презентація, що відображає стан розвитку проекту, унікальність проекту, його ринкову привабливість, на яку аудиторію спрямований фільм, які фестивалі, кіноринки та ко-продакшн маркети планується відвідати (1 арк.)

5

Біографія та фільмографія режисера-постановника

1 арк.

6

Біографія та фільмографія продюсера

1 арк.

7

Біографія та фільмографія автора сценарію

1 арк.

8

Кіносценарій:
для ігрового фільму;
 
 
 
 
 
для повнометражного анімаційного фільму;
 
для телесеріалу;
 
для короткометражного анімаційного фільму.
 
Сторіборд
для анімаційного фільму.
 
Розгорнутий синопсис (трітмент)
для неігрового фільму

Орієнтовний обсяг сценарію із розрахунку:
1 хвилина екранного часу дорівнює 1 сторінці друкованого тексту (шрифт Courier New, розмір 12 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний; параметри сторінки: верхнє і нижнє поля - 2 см, ліве поле - 3 см, праве поле - 1,5 см).
 
До 45 арк.
 
 
До 60 арк.
 
До 10 арк.
 
 
Послідовність малюнків, які є допоміжним засобом при створенні анімаційного фільму.
 
До 7 арк.

9

Перелік творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, художник-постановник, композитор та інші)

За наявності із зазначенням громадянства

10

Орієнтовний календарний план виробництва фільму; місця основних зйомок

Перелік місць, де планується проводити зйомки, фото відібраних місць зйомок (за наявності)

11

Кошторис фільму (ліміт витрат)

У гривнях

12

Підтвердження про згоду інших співвиробників
(ко-продюсерів) у разі співвиробництва
(ко-продукції)

Листи про наміри, листи підтримки або інші документи, що засвідчують заінтересованість партнерів у співвиробництві, підтвердження джерел і планованих обсягів фінансування кінопроекту, копії документів, що підтверджують фінансування виробництва фільму з інших джерел

13

Копія договору про спільне виробництво

Для фільмів спільного виробництва з іншими країнами

14

Інформація про раніше отриману державну фінансову підтримку

Рік, вид підтримки, назва аудіовізуального твору, результати дистрибуції та розповсюдження, перелік фестивалів, призів, творчих заходів, інформація про фільм тощо

15

Перелік акторів

За наявності на дату подання проекту (із зазначенням громадянства), фотопроби

16

Календарний план фінансування фільмів за рахунок Державного бюджету України

Період виробництва або етап, термін виробництва, кошторисна вартість періоду або етапу

17

Посилання на попередні фільми режисера

За наявності на дату подання проекту

18

Копії документів, що підтверджують освіту режисера кінопроекту у галузі

Копія диплому (для фільму-дебюту)

II. Додаткові документи

1

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта продюсерської системи

Копії авторських договорів про створення фільму, а також копії авторських договорів про передачу виключного права на екранізацію (у разі кінематографічного використання літературного першоджерела)

2

Копії реєстраційних документів

Копія статуту;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) для керівника;
копія наказу про призначення керівника

 

Додаток 3

до Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу)

(пункт 4 розділу II)

Фінансовий план фільму

Джерело фінансування

Сума, грн

Відсоток (від загальної суми бюджету)

Стадії

(на розгляді, підтверджено, планується до подання)

1. Країна: Україна, компанія-виробник, ім'я продюсера

Державне агентство України з питань кіно
(сума державної підтримки)

 

 

 

Інші внески

 

 

 

Усього:

 

 

 

2. Країна*: ____________, компанія-виробник, ім'я продюсера

Назва фонду, телекомпанії, дистриб'ютора, які виявили бажання взяти участь у співвиробництві

 

 

 

Усього:

 

 

 

3. Країна*: ____________, компанія-виробник, ім'я продюсера

Назва фонду, телекомпанії, дистриб'ютора, які виявили бажання взяти участь у співвиробництві

 

 

 

Усього:

 

 

 

Загалом

 

 

____________
* Заповнюється у разі спільного виробництва (ко-продукції).

 

Додаток 4

до Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу)

(пункт 4 розділу II)

Додаткові документи та матеріали (для кінопроектів, що перебувають у завершальній стадії виробництва)

N
з/п

Назва документів та матеріалів

Кількість примірників

1

Робочий матеріал або чорновий монтаж фільму (на флеш-накопичувачі та посилання на веб-сайт, де є можливість переглядати матеріали)

3

2

Режисерський сценарій

3

3

Звіт фактичних витрат виконаних робіт, підписаний продюсером, режисером-постановником, головним бухгалт

Події

Кінофестиваль "Відкрита ніч. Дубль 23" запрошує режисерів та продюсерів подавати кінострічки на конкурс наймасштабнішого кінофестивалю України за версією Книги Рекордів України. Заповнити онлайн-форму заявки можна на офіційному сайті фестивалю до 15 травня 2020 року

Розпочалося приймання заявок на участь в конкурсних програмах 7-го Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM, який відбудеться з 2 по 6 вересня у Києві. Дедлайн подання - 15 травня 2020 р.

Український інститут запускає програму системної підтримки міжнародної промоції українського кіно — proMOTION. За результатами відкритого конкурсу, цього року п’ять кінопроєктів отримають до 150 000 гривень для просування фільму за кордоном. Подати заявку на участь у конкурсі можна до 3 квітня 2020 року

Якщо у вас є проєкт документального фільму / серіалу, або ідея такого проєкту - не пропустіть можливість отримати кваліфіковану консультацію та познайомитись з потенційними партнерами. Кінцевий термін подання заявки на індустрійну акредитацію Docudays UA – 9 березня 2020 року

Кінофестиваль операторського мистецтва КІНООКО оголошує прийом фільмів на конкурс. До участі в конкурсі приймаються короткометражні та повнометражні ігрові та неігрові фільми, а також музичні кліпи. Подати фільм можна до 15 червня 2020 року

Продовжується збір матеріалів для презентації українських фільмів в рамках Європейського кіноринку 70-го Берлінського кінофестивалю. Друковані матеріали можна подати до 17 лютого, до 10 лютого - внести дані до каталогу українських продакшн-компаній Production Guide of Ukraine. Друковані матеріали можна буде також надати особисто, на Український національний стенд (№118, MarriottHotel, Берлін)

До уваги продюсерів та режисерів, фільми яких будуть демонструватись в рамках Європейського кіноринку 70-го Берлінського кінофестивалю. Асоціація кіноіндустрії України та Державне агентство України з питань кіно звертаються з проханням надати актуальну інформацію щодо дати, часу та місця проведення ринкових показів зазначених фільмів

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» розпочав приймання заявок до Національного конкурсу. Подати свій фільм можна до 15 березня 2020 року

Кіпрський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів оголошує про початок прийому заявок до участі у міжнародній конкурсній програмі. Кінцевий термін приймання заявок - 1 червня 2020 року 

Пропозиції щодо кандидатур членів Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно України із наданням короткої біографічної довідки приймаються до 14 лютого 2020 р. включно 

Всі події

Зараз у виробництві

Переглянути все