Урядова «гаряча лінія» – 1545

Національний центр Олександра Довженка

Ukrainian Film Industry

Система електронних торгів арештованим майном

Координаційний центр з надання правової допомоги

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Державному агентстві України з питань кіно

ПОГОДЖЕНО
_____________________________

Перший заступник

Голови Державного агентства

України з питань кіно

 

С.В. Сьомкін

Дата __24 березня 2014 р.____
М.П.СХВАЛЕНО
Громадською радою при Державному
агентстві України з питань кіно

Протокол від 12 березня_ 2014 р. № _1_
Голова ____________ ___ Іллєнко П.Ю.__

 

 


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при Державному агентстві України з питань кіно

 

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при Державному агентстві України з питань кіно (далі – «Громадська рада») є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
1.2 Основними завданнями Громадської ради є:
- сприяння участі громадськості в розвитку кінематографії в Україні;
- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Державного агентства України з питань кіно, при якому вона утворена (далі – «Орган»);
- налагодження ефективної взаємодії Органу з громадськістю та сприяння врахуванню Органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
- сприяння Органу у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень;
- доведення до Органу, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування громадської експертизи, оцінки державної політики, проектів нормативних актів в сфері діяльності Органу.
1.3 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншим відповідним законодавством України, а також цим Положенням.
1.4 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.
1.5 Проект Положення про Громадську раду погоджується з Органом, після чого схвалюється на засіданні Громадської ради.

Розділ IІ.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії Органу, при якому вона утворена.
2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає Органу, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає Органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає Органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Органу;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням Органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає Органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі кіно, а також інших пов’язаних сфер державної та суспільної діяльності в Україні;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;
10) бере участь в організації щорічних форумів громадськості в сфері діяльності Громадської ради.
2.3 Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні та робочі групи тощо);
2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;
4) отримувати в установленому порядку від Органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності;
5) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідних галузей;
6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах;
7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Органу та його структурних підрозділів, звертатись до нього з інших питань;
8) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень Органу, отримувати від них інформацію в встановленому законодавством порядку;
9) розробляти та надавати Органупропозиції з удосконалення законодавства в сфері компетенції Органу;
10) доповідати на засіданні Органу рішення Громадської ради, які є обов’язковими до розгляду Органом;
11) за запрошенням Органу та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться цим Органом та його структурними підрозділами;
12) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;
13) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;
14) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції Органу або інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2.4 Рішення Громадської ради ухвалюються на засіданнях Громадської ради та оформлюються протоколом засідання. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер для Органу і є обов’язковими для розгляду Органом.
2.5 Строк повноважень складу Громадської ради – два роки з моменту формування її складу установчими зборами з формування складу Громадської ради.
2.6 Членство в Громадській раді є індивідуальним.
2.7 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.
2.8 Члени Громадської ради мають право доступу в узгодженому з Органом порядку до приміщень, в яких розміщений Орган, зокрема для проведення засідань Громадської ради.

Розділ IІІ.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).
3.2 Учасниками установчих зборів та членами Громадської ради не можуть бути посадові, службові особи або працівники Органу, інших центральних органів виконавчої влади України.
3.3 До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять не менш ніж три представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі не представлених в складі діючої Громадської ради – які обираються Громадською радою, та один представник Органу.
3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:
- рішення керівного органу інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період, що не перевищує двох років від моменту проведення установчих зборів.
3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.
3.8 На підставі поданих та розглянутих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше п’яти днів до дати установчих зборів подає до Органу, а Орган оприлюднює список учасників установчих зборів та можливі уточнення щодо місця проведення установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб.
3.9 Інститути громадянського суспільства, які подали документи на участь в установчих зборах в порядку, визначеному п. 3.6 Положення вище, але представники яких не зазначені в списку учасників установчих зборів, складеному ініціативної групою, мають право з’ясувати в ініціативної групи підставу невнесення їх представників до списку учасників уставновчих зборів та подати додаткові відомості, якщо це необхідно, не пізніше ніж за добу до дати проведення уставновчих зборів нової Громадської ради, в такому випадку ініціативна група після розгляду додаткових відомостей вносить до списку учасників установчих зборів відповідних представників, щодо яких подано належні додаткові відомості.
3.10 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:
- процедуру обрання мандатної комісії, порядок ідентифікації та перевірки повноважень учасників установчих зборів мандатною комісією та затвердження установчими зборами звіту мандатної комісії;
- процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, голови, секретаря (секретаріату) та інших можливих робочих органів установчих зборів;
- процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;
- вирішення питання про допуск до участі в установчих зборах представників інститутів громадянського суспільства, які мають подали заяви на участь в установчих зборах Громадської ради, проте не були включені ініціативною групою до списку учасників на момент проведення установчих зборів;
- порядок визначення кількісного складу Громадської ради;
- порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;
- процедуру оголошення результатів формування складу Громадської ради;
порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради тощо.
3.11 Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності попередньої Громадської ради, що діяла при Органі до проведення установчих зборів.
3.12 Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Після визначення установчими зборами кількісного складу Громадської ради, установчі збори формують склад Громадської ради шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
3.13 За підсумками установчих зборів голова та секретар таких установчих зборів оформляє протокол з зазначенням в ньому всіх представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів, які обрані членами Громадської ради, підписує його разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику Органу.
3.14 На підставі протоколу установчих зборів Орган своїм наказом не пізніше 10 днів з дати отримання від секретаря протоколу установчих зборів затверджує визначений установчими зборами і зазначений в протоколі склад Громадської ради. Після затвердження Органом нового складу Громадської ради, діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.
3.15 Протокол установчих зборів, а також персональний склад членів новообраної Громадської ради Орган протягом двох тижнів після дати отримання від секретаря протоколу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.16. У випадку формування кількісного та персонального складу Громадської ради під час дії обставин непереборної сили, не пізніше першого засідання нового складу Громадської ради, Громадська рада може прийняти рішення про надання строку для подання інститутами громадянського суспільства кандидатур для членства в Громадській раді. Зміни до граничної чисельності Громадської ради та персонального складу Громадської ради (включення до складу Громадської ради нових членів, виключення з членів Ради) здійснюються рішенням Громадської ради та затверджуються Органом.

3.17 Для включення до складу нових членів кандидати подають Голові Громадської ради документи відповідно до п. 3.6 даного Положення.

Розділ IV.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени Громадської ради мають право:
- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції та проекти рішень Громадської ради;
- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;
- інформувати Громадську раду про свою діяльність, подавати на розгляд Громадської ради документи та інформацію в сфері діяльності Громадської ради;
- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;
- бути членом постійної комісії, а також експертних груп та інших органів Громадської ради;
- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;
- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.
4.2 Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.
4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу допускається участь в засіданні та голосування шляхом використання технічних засобів, які забезпечують прямий зв’язок учасників засідання з відсутнім членом (членами) Громадської ради. Допускається голосування з питань порядку денного шляхом електронного опитування.
4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, окрім членів Громадської ради, не допускається.
4.5 Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
- подання членом Громадської ради відповідної заяви;
- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль);
- письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;
- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
- встановлення невідповідності законодавству України, яке регулює утворення та діяльність громадський рад, належного правового статусу особи, яка делегувала представника, або члена Громадської ради, зокрема відсутність у особи, яка делегувала представника для участі в установчих зборах, статусу інституту громадянського суспільства на момент проведення установчих зборів або втрата такого статусу в період повноважень відповідної Громадської ради, набуття членом Громадської ради статусу посадової, службової особи або працівника Органу, інших органів виконавчої влади України тощо;
- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним.

4.6 У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів чисельний склад Громадської ради зменшується, а кворум наступного засідання Громадської ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

Розділ V.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні Громадської ради з числа членів Громадської ради обираються шляхом рейтингового голосування голова, заступник голови та секретар Громадської ради.
5.2 Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу.
5.3 Голова Громадської ради очолює Громадську раду та виконує, зокрема, наступні функції:
- організовує діяльність Громадської ради;
- скликає та організовує підготовку та проведення засідань Громадської ради;
- підписує документи від імені Громадської ради;
- звітує про роботу Громадської ради;
- представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;
- виконує інші функції та повноваження визначені Положенням про Громадську раду, регламентом Громадської ради, рішеннями Громадської ради;
- може брати участь у засіданнях колегії Органу.
5.4 Голова Громадської ради має повноваження необхідні для виконання його функцій, які є чинними до закінчення строку повноважень складу Громадської ради, якщо не припинені достроково. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені достроково на підставі його відповідної особистої заяви або в разі припинення його членства в Громадській раді, про Громадська рада що ухвалює відповідне рішення на найближчому засіданні Громадської ради.
5.5 Повноваження голови Громадської ради також можуть бути припинені достроково за рішенням Громадської ради, якщо за це проголосує не менш ніж 2/3 від чинного кількісного складу Громадської ради. Питання про дострокове припинення повноважень голови Громадської ради може бути винесено на розгляд найближчого засідання Громадської ради за ініціативою не менш ніж третини від чинної кількості її членів.
5.6 В разі дострокового припинення повноважень голови Громадської ради, на тому ж засіданні Громадська рада обирає з числа її членів нового голову Громадської ради шляхом рейтингового голосування.
5.7 Голова Громадської ради має заступника голови Громадської ради. Громадська рада обирає заступника голови Громадської ради за поданням голови Громадської ради.
5.8 Заступник голови Громадської ради:
- доповідає голові та на засіданнях Громадської ради стан виконання завдань та рішень Громадської ради за закріпленими за ним сферами компетенції Громадської ради;
- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних робочих органів (комісій, експертних та робочих груп тощо) Громадської ради;
- розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до сфери його компетенції;
- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;
- за відсутності голови Громадської ради забезпечує скликання засідань Громадської ради;
- виконує інші функції відповідно до рішень і доручень Громадської ради.
Повноваження заступника голови Громадської ради також можуть бути припинені достроково за рішенням Громадської ради, якщо за це проголосує не менш ніж 2/3 від чинного кількісного складу Громадської ради. Питання про дострокове припинення повноважень заступника голови Громадської ради може бути винесено на розгляд найближчого засідання Громадської ради за ініціативою не менш ніж третини від чинної кількості її членів. Новий заступник голови Громадської ради обирається після ухвалення Громадською радою рішення про припинення повноважень попереднього заступника голови з відповідної сфери діяльності.
5.9 У разі неможливості голови Громадської ради виконувати свої функції, його повноваження до моменту найближчого засідання Громадської ради виконуються заступником голови Громадської ради. В випадку відсутності на засідання Громадської ради голови Громадської ради або його заступника, Громадська рада обирає головуючого на засіданні з числа присутніх на засіданні дійсних членів Громадської ради.
5.10 За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови, заступника голови, секретаря Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.
5.11 З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради обирає секретаря Громадської ради. Секретар обирається та відкликається Громадською радою з членів Громадської ради, про що зазначається в протоколі відповідного засідання Громадської ради. Функції секретаря може також виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Органу, який не є членом Громадської ради.
5.12 Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, документообігу, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.
Секретар, зокрема:
- забезпечує підготовку матеріалів, проектів документів, пропозицій до порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів, голови та заступників голови, робочих органів Громадської ради;
- забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради, у триденний термін подає їх на підпис голови ради;
- забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх до Органу;
- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;
- за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;
- забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадській раді, виконання її рішень;
- забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
- виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.
В разі неможливості виконання своїх обов’язки секретарем Громадської ради його функції виконуються головою Громадської ради.
5.13 Для забезпечення фахового рівня та громадської експертизи Громадською рада може створювати постійні робочі органи – комісії з числа членів Громадської ради, до роботи яких можуть залучатись за згодою інші фахівці та експерти. Створення, визначення складу, припинення діяльності, напрямки роботи комісій визначаються на засіданні Громадської ради та оформлюються протоколом. Голова комісії обирається на засіданні Громадської ради. Член Громадської ради не може бути головою більш ніж однієї комісії.
5.14 Голова комісії організує попередній розгляд та підготовку питань до розгляду Громадською радою. Комісії можуть також опрацьовувати будь-які інші питання за напрямками своєї роботи та виносити їх на порядок денний Громадської ради.
5.15 Для опрацювання окремих питань Громадська рада може утворювати з числа членів Громадської ради тимчасові робочі та експертні групи, до роботи яких можуть залучатись за згодою інші фахівці та експерти. Громадська рада на засіданні визначає склад, голову, строк функціонування тимчасових робочих органів та визначає їх завдання. Член Громадської ради може бути одночасно членом кількох тимчасових робочих органів Громадської ради, незалежно від його членства в комісії.
5.16 Тимчасові робочі органи Громадської ради проводять свою діяльність колегіально зазвичай у формі засідань та затверджують результати своєї діяльності протокольно.
5.17 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини її членів.
5.18 Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її чинних членів.
5.19 Засідання Громадської ради проводяться відкрито, відповідно до регламенту Громадської ради.
5.20 У засіданнях Громадської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Органу, який надає секретарю підтвердження своїх повноважень не пізніше початку відповідного засідання.
5.21 За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці, кінематографісти.
5.22 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь в засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.
5.23 Рішення Органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій (рішень) Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте Органом рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
5.24 Не врегульовані цим Положенням питання організації діяльності Громадської ради визначаються регламентом Громадської ради, який приймається на засіданні Громадської ради. Оперативні питання роботи Громадської ради можуть також вирішуватись безпосередньо рішеннями Громадської ради.

Розділ VІ.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ,
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Орган, за участю свого структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує секретаря Громадської ради приміщенням та засобами зв’язку, створює умови для діяльності Громадської ради та проведення її засідань.
6.2 Громадська рада інформує Орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.

Події

Кінофестиваль "Відкрита ніч. Дубль 23" запрошує режисерів та продюсерів подавати кінострічки на конкурс наймасштабнішого кінофестивалю України за версією Книги Рекордів України. Заповнити онлайн-форму заявки можна на офіційному сайті фестивалю до 15 травня 2020 року

Розпочалося приймання заявок на участь в конкурсних програмах 7-го Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM, який відбудеться з 2 по 6 вересня у Києві. Дедлайн подання - 15 травня 2020 р.

Український інститут запускає програму системної підтримки міжнародної промоції українського кіно — proMOTION. За результатами відкритого конкурсу, цього року п’ять кінопроєктів отримають до 150 000 гривень для просування фільму за кордоном. Подати заявку на участь у конкурсі можна до 3 квітня 2020 року

Якщо у вас є проєкт документального фільму / серіалу, або ідея такого проєкту - не пропустіть можливість отримати кваліфіковану консультацію та познайомитись з потенційними партнерами. Кінцевий термін подання заявки на індустрійну акредитацію Docudays UA – 9 березня 2020 року

Кінофестиваль операторського мистецтва КІНООКО оголошує прийом фільмів на конкурс. До участі в конкурсі приймаються короткометражні та повнометражні ігрові та неігрові фільми, а також музичні кліпи. Подати фільм можна до 15 червня 2020 року

Продовжується збір матеріалів для презентації українських фільмів в рамках Європейського кіноринку 70-го Берлінського кінофестивалю. Друковані матеріали можна подати до 17 лютого, до 10 лютого - внести дані до каталогу українських продакшн-компаній Production Guide of Ukraine. Друковані матеріали можна буде також надати особисто, на Український національний стенд (№118, MarriottHotel, Берлін)

До уваги продюсерів та режисерів, фільми яких будуть демонструватись в рамках Європейського кіноринку 70-го Берлінського кінофестивалю. Асоціація кіноіндустрії України та Державне агентство України з питань кіно звертаються з проханням надати актуальну інформацію щодо дати, часу та місця проведення ринкових показів зазначених фільмів

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» розпочав приймання заявок до Національного конкурсу. Подати свій фільм можна до 15 березня 2020 року

Кіпрський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів оголошує про початок прийому заявок до участі у міжнародній конкурсній програмі. Кінцевий термін приймання заявок - 1 червня 2020 року 

Пропозиції щодо кандидатур членів Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно України із наданням короткої біографічної довідки приймаються до 14 лютого 2020 р. включно 

Всі події

Зараз у виробництві

Переглянути все