ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства України з питань кіно

22.10.2012р. № 68

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Колегію Державного агентства України з питань кіно

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Державному агентстві України з питань кіно (далі – Держкіно).

Колегія Держкіно (далі – Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Держкіно своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності у сфері кінематографії.

 

2. У своїй роботі колегія Держкіно керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства культури України, Держкіно, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Держкіно.

 

3. Рішення про утворення або ліквідацію колегії Держкіно приймається його Головою.

 

Функції колегії

 

4. Колегія Держкіно:

- обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Держкіно у сфері кінематографії;

 

5. Розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства у сфері кінематографії;

- забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва у сфері кінематографії;

- реалізації державної політики у сфері кінематографії;

 

6. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сфері кінематографії, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

 

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держкіно, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно.

 

Аналізує стан роботи Держкіно з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

 

Розглядає результати роботи Держкіно, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції).

 

Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни в Держкіно.

 

Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держкіно.

 

Склад колегії

 

7. До складу Колегії входять Голова Держкіно (Голова Колегії), перший заступник Голови, заступник Голови, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держкіно,  представник Міністерства культури України, а також за згодою - представники Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

 

8. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Голова Державного агентства України з питань кіно.

 

Організація роботи колегії

 

9. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її Головою.

 

У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями або з керівниками інших органів виконавчої влади, в тому числі інших держав, місцевих державних адміністрацій, керівниками та членами профільних комітетів Верховної Ради України.

 

10. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого Головою Колегії плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

 

11. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Держкіно, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно.

 

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її Голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

 

13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються Головою Колегії.

 

14. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його Голові Колегії для погодження.

 

Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки й надають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів та правильність їх оформлення.

 

При порушенні термінів підготовки матеріалів секретар Колегії доповідає про це Голові Колегії.

 

15. На розгляд Колегії подаються:

 

- проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

 

- довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

 

- проект рішення Колегії;

 

- список членів Колегії;

 

- список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

 

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

 

16. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

 

Порядок проведення засідань колегії

 

17. Засідання Колегії веде її Голова, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Державного агентства України з питань кіно.

 

18. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

 

19. Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.

 

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

 

20. Члени Колегії, які беруть участь у засіданнях Колегії, реєструються.

 

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови Колегії.

 

Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

 

21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

 

22. Головуючий на засіданні може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

 

23. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

 

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

 

При однаковій кількості голосів членів Колегії голос головуючого на засіданні Колегії є вирішальним.

 

24. У разі проведення спільних засідань Колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

 

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

 

25. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Держкіно, членами Колегії, іншими особами та подає на розгляд Голови Колегії.

 

26. Рішення Колегії вводиться в дію наказами Держкіно.

 

27. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії.

 

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

 

28. Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників структурних підрозділів Держкіно, структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Держкіно, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності в частині, що їх стосується.

 

29. Технічний запис засідань Колегії забезпечує окремий працівник, визначений Головою Державного агентства України з питань кіно.

30. Матеріали засідань (протоколи засідань та рішення з додатком підготовлених матеріалів) зберігаються у секретаря Колегії протягом терміну, визначеного для документів цього рівня.

 

31. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснює Держкіно.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюється особами, визначеними Головою Державного агентства України з питань кіно.

 

Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.